لیست قیمت های نرم افزار آسمان


1
SkyCrm
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آسمان
خدمات قیمت تک کاربره به ازاء هر کاربر
فیروزه ای 970000 6000
لاجوردی 1400000 6000
آسمانی 2000000 تا 20 کاربر رایگان
2
BlueSky
نرم افزار رومیزی آسمان
خدمات قیمت تک کاربره به ازاء هر کاربر
فیروزه ای 1400000 6000
لاجوردی 1980000 6000
آسمانی 2900000 تا 20 کاربر رایگان
3
SkyCell
نرم افزار موبایلی آسمان
خدمات قیمت تک کاربره به ازاء هر کاربر
فیروزه ای 1450000 6000
لاجوردی 2730000 6000
آسمانی 3000000 تا 20 کاربر رایگان

توضیحات محصولات نرم افزار آسمان


نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آسمان
دفتر تلفن
پیامک
تلگرام
نرم افزار رومیزی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
----
نرم افزار موبایلی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
----

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آسمان
دفتر تلفن
پیامک
تلگرام
آوای صوتی
نرم افزار رومیزی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
ثبت ورود و خروج
لیست ورود و خروج
نرم افزار موبایلی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
ثبت ورود و خروج
لیست ورود و خروج

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آسمان
دفتر تلفن
پیامک
تلگرام
آوای صوتی
لیست ورود و خروج
مکاتبات
نرم افزار رومیزی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
لیست ورود و خروج
مکاتبات
نرم افزار موبایلی آسمان
ارسال تیکت
جستجو در تلفن
ثبت ورود و خروج
لیست ورود و خروج
کنترل وقایع روزانه پرسنل